Tìm dữ liệu trong Google Spreadsheets với VLOOKUP

Tìm dữ liệu trong Google Spreadsheets với VLOOKUP   Chức năng VLOOKUP của Bảng tính Google   Hàm VLOOKUP hoạt động như thế nào   Chức năng VLOOKUP của Google Spreadsheets , viết tắt của tra cứu dọc , có thể được sử dụng để tìm kiếm thông tin cụ thể nằm trong bảng dữ […]

Read more